نوشته‌های

دسته‌بندی تو خود حدیث مفصل بخوان

مرز باریکی بین توحش و تمدن وجود دارد که دوامش بر دوش انسان‌هایی سنگینی می‌کند که خودخواهی‌شان را در دگرخواهی دیده‌اند.