پروتکشنیسم و جوال‌دوزی به خود

زمانی در همین کره خاکی، نیاکان ما برای تصاحب منابع اندک و ارضای نیازهای خود دست به خشونت و تهاجم می زدند؛ در ابتدا که ساختارهای همکاری میان گونه‎ی انسانِ هوشمند ضعیف بود این نزاع ها به صورت انفرادی رخ می داد اما پس از آن که انسان توانست در واحدهای قبیله و قوم همکاری […]