درباره یک استاندارد دوگانه: روسپی‌گری و فروش کلیه

فروختن کلیه یا پلاسمای خون برای امرار معاش را مذموم نمی‌دانیم، حتی به گمانم تلقی مثبتی نیز وجود دارد، تعبیری از «از خود گذشتگی» یا «فداکاری» برای پدری که کلیه‌اش را برای درمان سرطان دخترش فروخته است می‌کنیم، برای او ارج‌وقرب خاصی قائلیم اما در عین حال با «فاحشه» خطاب کردن کسی که روسپیگری را […]