نوشته‌ای بر ۱۹۸۴، تناظر عینی

تا اندازه‌ای احساس می‌کنم هرکس #۱۹۸۴ را می‌خواند، تناظر آن را در زندگی خودش جستجو می‌کند و کوشش دارد که با یافتن مصداق‌هایی از دولت و حاکمیت خودش – یا کشور محل زندگی‌اش – این تناظر را عینیت بخشد، و به نظرم این جستجو برای پیدا کردن تناظرها و مصداق بخشیدن به آن فارغ از […]