جوا‎ل‎دوزی به خود

جستاری درباره اقتصاد مقاومتی و کاری که از دست ما بر می‎آید* زمانی در همین کره خاکی، نیاکان ما برای تصاحب منابع اندک و ارضای نیازهای خود دست به خشونت و تهاجم می زدند؛ در ابتدا که ساختارهای همکاری میان گونه‎ی انسانِ هوشمند ضعیف بود این نزاع ها به صورت انفرادی رخ می داد اما […]